University Staff

Current staff of the Department of Microbiology (as of 1 January 2021)

Department Chairperson

Dr To, Kelvin Kai-Wang

Chair of Infectious Diseases

Professor Yuen, Kwok-Yung

Professor

Professor Chen, Zhiwei (AIDS Institute)

Professor Chen, Honglin

Clinical Associate Professor

Dr Chan, Jasper Fuk-Woo

Dr Ho, Pak-Leung

Dr Wong, Sai Yin Samson

Associate Professor

Dr Kao, Richard Yi-Tsun

Dr Kok, Raven Kin-Hang

Clinical Assistant Professor

Dr Li, Xin

Dr Sridhar, Siddharth

Assistant Professor

Dr Chu, Hin

Dr Yeung, Man Lung Philip

Dr Yuan, Shuofeng

Dr Zhou, Jie Jane

Research Assistant Professor

Dr Gao, Peng

Dr Li, Cun

Dr Liu, LI (AIDS Institute)

Dr Shuai, Huiping Vivian

Dr Tan, Zhiwu

Dr Zhao, Hanjun

Scientific Officer

Dr Li, Kenneth Sze Ming

Dr Mok, Bobo Wing Yee

Dr Sze, Kong-Hung

Dr Teng, Jade Lee Lee

Dr Wang, Pui

Dr Zhang, Anna Jinxia

Administrative Assistant II

Miss Chan, Si Man Sherman

IT Support

Mr Teng, Garic